វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ដំណើរការរៀបចំច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន