សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១០

បុគ្គល​គ្រប់​រូប​ទោះ​ជារូបវន្ត​បុគ្គល​ ឬ​នីតិបុគ្គល​មាន​សិទិ្ធ​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​​​ពី​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ ​ដោយ​គ្មាន​ការ​រើស​អើង​។All Comments:
dobsonz
smithio34ga134@yahoo.com
yPC1KH http://pills2sale.com/ levitra nizagara


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514