សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១៩

ស្ថាប័នសាធារណៈ ត្រូវកំណត់តម្លៃសេវាក្នុងការ ផ្តល់ព័ត៌មានជូន សាធារណជន ឱ្យបានសមស្របដូចតទៅ៖

១- ផ្តល់សេវាក្នុងការរៀបចំទម្រង់បែបបទស្នើសុំព័ត៌មានដោយពុំគិតថ្លៃ។

២- ផ្តល់កំណត់ត្រាព័ត៌មានថតចម្លងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សំឡេង រូបភាព តាមទម្រង់ផ្សេងៗ ត្រូវកំណត់យកតម្លៃសេវាដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ។All Comments:
mike11
support@genericpharmacydrug.com
QNuCLf https://www.genericpharmacydrug.com

Judi
support@genericpharmacydrug.com
R5SgDY https://www.genericpharmacydrug.com


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514