សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៤ - ព័ត៌មានសម្ងាត់ - មាត្រា ២០

ស្ថាប័នសាធារណៈ អាចបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជន ប្រសិនបើការ បញ្ចេញព័ត៌មាននោះបណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខជាតិ ទំនាក់ទំនង ជាមួយប្រទេសដទៃ សេដ្ឋកិច្ចជាតិ ហិរញ្ញវត្ថុជាតិ ប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជន ឬរាំងស្ទះដល់ដំណើរការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដូចតទៅ៖

១- ព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិ និងសន្តិសុខជាតិ៖

ក- ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដែលទាក់ទងនឹងវិស័យសន្តិសុខជាតិ វិស័យការពារជាតិ ផែនការទប់ទល់ការឈ្លានពានទឹកដីពីរដ្ឋបរទេស ការនាំចូល ការផលិត ការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសព្វាវុធគ្រប់ប្រភេទ ។

ខ- ទាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្រ្ត ការស៊ើបការណ៍ ប្រតិបត្តិការ យុទ្ធវិធី ក្បួនប្រយុទ្ធដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារជាតិ ។

គ- តួលេខ យុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំ ពង្រាយកម្លាំង និងសមត្ថភាពការពារជាតិ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រព័ន្ធការពារជាតិ គម្រោងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធោបករណ៍ និងយោធបរិក្ខារវិស័យការពារជាតិ ។

ឃ- រូបភាព ទិន្នន័យ និងផែនទី ដែលទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានយោធា និង/ឬ ស្ថានភាពលក្ខណៈទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រយោធា ទីតាំងមូលដ្ឋានរក្សាទុក ឬទីតាំងផលិតអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ សំណង់អគារសិក្សាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្តយោធា ។

ង- ទិន្ឋន័យសម្ងាត់យោធា ឬសមត្ថភាពការពារជាតិ របស់រដ្ឋបរទេសដែលបង្ហាញថា រដ្ឋបរទេសនោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អធិបតេយ្យភាពព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ច- ទិន្នន័យព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយោធា ជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាថាជាការសម្ងាត់រដ្ឋ ។

ឆ- ប្រព័ន្ធកូដសម្ងាត់របស់រដ្ឋ និង/ឬ ប្រព័ន្ធស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋ ។

២- ព័ត៌មានដែលបណ្តាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋបរទេស ឬអន្តរជាតិ៖

ក- ជំហរ សមត្ថភាពចរចា និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្ងាត់ដែលរដ្ឋនឹងយកទៅចរចា ឬ ទទួលយកលទ្ធផលនៃការចរចាជាមួយរដ្ឋបរទេស ឬអន្តរជាតិ ។
ខ- ការទំនាក់ទំនង ឬការឆ្លើយឆ្លងជាការសម្ងាត់ខាងការទូតជាមួយរដ្ឋបរទេស ឬអន្តរជាតិ។

គ- រាល់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ដាក់កូដសម្ងាត់សំរាប់ប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេស ឬអន្តរជាតិ ។

ឃ- ការការពារសន្តិសុខ ទីតាំងយោធា ហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅបរទេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

៣- ព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជាតិ៖

ក- គម្រោងដាក់លក់ ឬទិញរូបិយប័ណ្ណបរទេស ឬរូបិយវត្ថុជាតិរបស់ភាគហ៊ុន និងទ្រព្យសម្បត្តិជាសារវ័ន្តរបស់រដ្ឋ ។

ខ- គម្រោងផែនការកែសម្រួលអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស កម្ចីរដ្ឋាភិបាល កំណែទម្រង់ពន្ធ អត្រាពន្ធ ឬចំណូលរបស់រដ្ឋ ។

គ- គម្រោងផែនការទិញ -លក់ ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ឬផែនការវិនិយោគបរទេស ។

ឃ- ការសម្ងាត់លើសេចក្តីប្រកាស ហេតុការណ៍ សារលិខិត តួលេខ ឬអត្ថន័យនៃឯកសារគណនេយ្យ ឬរដ្ឋបាលដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។

៤- ព័ត៌មានដែលការបញ្ចេញនេះបណ្តាលឱ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ការអនុវត្តច្បាប់ និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្ត ៖

ក- រាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ច លើករណីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។

ខ- បង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នករាយការណ៍ សាក្សី និង/ឬ ជនរងគ្រោះដែលស្ថិតក្នុងវិធានការការពារ ដែលបានដឹងពីសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើស ។

គ- ខូចខាតដល់ឧបករណ៍ សំភារ បរិក្ខារ និង /ឬ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ ។

ឃ- បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាព និង /ឬ អាយុជីវិតរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ ឬសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។

ង- ខូចខាតដល់ការស៊ើបអង្កេតខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់នៃការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនអន្តរជាតិ ។

៥- ព័ត៌មានដែលបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជន៖

ក- ព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិស្ថានភាពខាងវេជ្ជសាស្ត្រ និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលឯកជន ។

ខ- ព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីការវាយតម្លៃផ្នែកកាយសម្បទា បញ្ញា កំណត់ត្រាអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលឯកជន ។

គ-ព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសន្តតិកម្មមានបណ្តាំ ឬ សន្តតិកម្មតាមច្បាប់ ។

ឃ- ព័ត៌មានដែលបង្ហាញឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ឬ ឈ្មោះរបស់ភាគីណាមួយក្នុងរឿងក្ដីរដ្ឋប្បវេណីពាក់ព័ន្ធនឹងបិតុភាព/មាតុភាព អាពាហ៍ពិពាហ៍ ការលែងលះ ឬសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកូន ។

ង- ព័ត៌មានដែលបង្ហាញឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណអនីតិជន ក្នុងរឿងក្ដីរដ្ឋប្បវេណី ឬគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ និងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត ។

ច- ព័ត៌មានដែលបង្ហាញឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណ ជនរងគ្រោះក្នុងរឿងក្ដីរំលោភសេពសន្ថវៈ។

ឆ- ព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រាក់ចំណូល និងគណនីធនាគារ របស់បុគ្គលឯកជន លើកលែងតែមានបទប្បញ្ញត្តិចែងផ្សេងពីនេះ ។

ជ- ព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីការសម្ងាត់ផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម ។All Comments:
ព្រាប កុល
kolpreap@ticambodia.org
ជាបឋមខ្ញុំសូមសារទរចំពោះការវិវត្តន៍ និងភាពបើកចំហរនៃការតាក់តែងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលពត៌មាន ដែលជាគំរូល្អមួយសម្រាប់ការតាក់តែងច្បាប់នៅកម្ពុជា។ ច្បាប់នេះមានសារ:សំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការលើកកំពស់តម្លាភាព គណនេយ្យភាព និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ។ ខ្ញុំបានមើលមួយភ្នែតមុិញ ជាពិសេស ជំពូក៤ មាត្រា ២០ ដែលនិយាយពី «ពត៌មានសម្ងាត់»...ត្រង់ចំណុចទី៣ ដែលនិយាយអីពីពត៌មានដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុជាតិ។ ក្នុងនេះចំណុច ក)....ទ្រព្យសម្បត្តិជាសារវ័ន្តរបស់រដ្ឋ។ ចំណុច ខ)....កម្ចីរដ្ឋាភិបាល កំណែទម្រង់ពន្ធ ឬចំណូលរបស់រដ្ឋ។ គ)...គម្រោងផែនការទិញ-លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ...។ល។ ហេតុអ្វីក៏ចាត់ទុកពត៌មានទាំងនេះថាជាពត៌មានសម្ងាត់? ខ្ញុំសូមការបកស្រាយ និងពន្យល់ចំនុចខាលើនេះ ដ៏រាបណាគ្មានការបកស្រាយ ឬពន្យល់ច្បាស់លាស់ទេ ចំណុចខាងលើនេះ គឺជាកង្វល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរ។


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514