សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៥ - កិច្ចការពារនៃការផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ២១

បុគ្គលគ្រប់រូបមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌ ឬរដ្ឋប្បវេណី ឬវិន័យរដ្ឋបាលណាមួយពីការប្តឹងបរិហារដល់អាជ្ញាធរតុលាការ ឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀត ពីបទឧក្រិដ្ឋ ឬបទមជ្ឈឹមដែលខ្លួនបានដឹងនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃមុខងារ ឬក្នុងឱកាសនៃការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួន។All Comments:
អ៊ុត សុភា
sophea.u@wmc.org.kh
សុំថែម៖ o លាក់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលគ្រប់រូបដែលរាយការណ៍ព័ត៌មាន ។ o មានយន្តការច្បាប់ ការពារសុវត្ថិភាពអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន ទោះបីដោយចេតនា ឬ អចេតនា ។ o លើកទឹកចិត្តបុគ្គលរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ដល់សាធារណជន ដូចជា ការផ្តល់ពានរង្វាន់…។


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514