សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ២ - សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច - មាត្រា ៩

មន្រ្តីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាន មានភារកិច្ចដូចតទៅ៖

ក- ជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យស្ថាប័នដែលសាមីខ្លួនកំពុងបំពេញភារកិច្ច ដើម្បីឆ្លើយតបទៅសាធារណជន។

ខ- ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រធានស្ថាប័ន ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទជូនសាធារណជន។

គ- ជាអ្នកសម្របសម្រួលកណ្តាលនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន និងទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណ ជនសម្រាប់ទទួលសំណើសុំព័ត៌មានពីសាធារណជន។

ឃ- សហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់អង្គភាពជំនាញ ចំណុះឲ្យស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្រាវជ្រាវ ប្រមូលចងក្រងឯកសាររក្សាទុកនិងជួយរកឯកសារកំណត់ត្រាដែលជាកម្មវត្ថុរបស់អ្នកស្នើសុំ។

ង- ជួយសម្រួលដល់បុគ្គលគ្រប់រូប ដែលស្នើសុំព័ត៌មានរាប់បញ្ចូល ទាំងជំនួយក្នុងការរៀបចំ បែបបទស្នើសុំព័ត៌មានព្រមទាំងនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលកំណត់ក្នុងច្បាប់នេះ។

ច- សហការជាមួយអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដើម្បីកំណត់ថា ព័ត៌មានណាស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌព័ត៌មានសម្ងាត់ឬសំណៅឯកសារណាទទួលឬមិនទទួលអញ្ញត្រកម្ម។

ឆ- ជាអ្នករៀបចំផែនការទំនាក់ទំនងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈអំពីការអនុវត្ត តួនាទី ភារកិច្ច និងលទ្ធផលការងារដែលស្ថាប័នសាធារណៈសម្រេចបាន។All Comments:
XRumerTest
yourmail@gmail.com
Hello. And Bye.

XRumerTest
yourmail@gmail.com
Hello. And Bye.

GlennDUame
jxqi55151@gmail.com
madden nfl 99 codes https://www.gradeajerseys.net cheap jerseys

WilliamJex
jpkw26279@first.baburn.com
Camisetas Abercrombie &] Fitch Preço People feel they realize how to correctly deal with their epidermis, but the truth is lots of people don't actually know what they need to do to ensure their pores and skin is in its very best. The thing you should do is discover up to you are able to about suitable skin care, so take note with this write-up since it includes a lot of information and facts to suit your needs. https://www.wadern24.de/images/wad2/8200-mont-blanc-meisterstück-solitaire.jpg Should you need aid handling acne breakouts, follow the recommendations included on this page. Whether or not your bust-outs occur coming from a serious disease, or simply just from a lot of chemical substance build up close to your skin pores, this short article deals with the brings about and treatments for all types of epidermis problems and pimples. Using this details to cardiovascular system can change your skin tone plus your view. https://www.rebeccaarehn.se/imagess/reb2/3794-svarta-roshe-run-dam.jpg

JimmiNil
jimosanil0c@hotmail.com
vb9RqV http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com

goldentabscom
support@goldentabs.com
B0qa93 https://goldentabs.com/

AllanVef
yjgi87614@first.baburn.com
http://www.teenstartv.de/images/bariue.php?m=35-Cialis-Apothekenpreis-Cialis-Generika-Schweiz-Cialis-Shop-Online]Cialis Apothekenpreis When you are contemplating changing your diet regime try to talk to a nutritionist. They are generally quite inexpensive for one or two consultations and they are able to allow you to design and style a meal prepare that is perfect for your system variety along with your diet goals. http://www.totalimagehackensack.com/Content/book.php?w=46.html]Kamagra For Sale Perth Given that blogs are published on the far more individual stage, you ought to stay away from creating in conventional colors. This will make it simpler to the viewer to connect with yourself on your own degree. This will likely keep the visitors finding their way back at a later time to read through a lot of the blogs and forums you publish. http://www.mpcit.com.ar/mail/contact.php?jaaa=142-Viagra-Online-Bestellen-Viagra-Generika-Viagra-Sverige-Lagligt.html]Viagra Online Bestellen In order to avoid having back pain, be sure you're raising appropriately and securely. Lots of lower back pain is a result of not lifting heavy things correctly. Be sure you're twisting your knees, keeping your abdominal muscles restricted, and maintaining the item close to your body. This will help acquire the vast majority of pressure away from your back again. http://www.promed.co.za/wp-includes/fonts/config.php?page=108]Hgh Fragment 176-191 Legal

Roberttwets
zptg47565@first.baburn.com
http://www.kenoxip.com/images/biller.php?b=25-Cheap-Cialis-Online-Canadian-Pharmacy-Buy-Cialis-10mg-Cheap-Cialis.html]Cheap Cialis Online Canadian Pharmacy Don't fall under the Search engine optimisation snare of thinking that backlinks can exceed great content material. Creating a site that can show up at the top of the search engine search rankings isn't about overcoming the sets of rules, it's about delivering very good content. A single link from a higher-position internet site is not going to help you outrank other web sites which may have appropriate, fairly recently-up to date articles regarding your key phrase. http://www.ginecocluj.ro/wp-content/back.php?k=57-Getropin-For-Sale-Ansomone-Side-Effects-Hgh-Injection-For-Bodybuilding]Getropin For Sale One of your initial steps in credit history repair needs to be building a price range. Establish how much cash you have arriving, and how very much is going out. Although creating your financial allowance, consider your economic targets at the same time, for instance, setting up an unexpected emergency account and paying down financial debt. http://www.luzarfilm.de/wp-admin/includes/class.php?page=123]Kamagra Oral Jelly 100mg You can actually obtain places made to pop up in focused searches, producing your web site street address remarkably visible to individuals thinking about similar items or content. This could divert targeted traffic to you and also build brand acknowledgement via recurring looking at. These areas are normally inexpensive to get, and are an excellent investment with regard to their benefits. http://www.parkhya.com/images/become.php?em=Viagra-Günstig-Kaufen-Ohne-Rezept,Viagra-Apotheke-Rezeptfrei,Viagra-Günstig-Kaufen-Auf-Rechnung-162]Viagra Günstig Kaufen Ohne Rezept

XRumerTest
yourmail@gmail.com
Hello. And Bye.

mike11
support@genericpharmacydrug.com
VmxUeS https://www.genericpharmacydrug.com

Judi
support@genericpharmacydrug.com
WwpMiY https://www.genericpharmacydrug.com


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514