វិភាគផ្នែកច្ឃាប់អំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងវិស័យមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនិងមូលដ្ឋានច្ឃាប់ទាក់ទងនឹងជនពិការ