សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ១ - បទបញ្ញត្តិទូទៅ - មាត្រា ១

ច្បាប់​នេះ​មានគោល​បំណង​ធានា​ឱ្យ​សាធារណជន​គ្រប់​រូប​នូវ​សិទិ្ធ​ សេរីភាព ​​ក្នុង​ការ​ទទួលបាន​​ព័ត៌មានពី​ស្ថាប័ន ​សាធារណៈ​ និង​តម្រូវ​ឱ្យ​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​បំពេញ​កាតព្វ​កិច្ច​ផ្តល់​ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ឱ្យ​បាន​ជាអតិបរមាជូន​សាធារណជន​​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514