សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១៤

ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្នើសុំដូចតទៅ៖

១- ផ្តល់ព័ត៌មាន​ជូន​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ក្នុង​រយៈ​ពេល១៥​ (ដប់ប្រាំ) ​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃធ្វើ​ការ ​គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទទួល​បាន​ការ​ឆ្លើយ​តប​ជាផ្លូវ​ការពី​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ថា ​ឯកភាព​ទទួល​យក​តម្លៃ​សេវា​ដូច​បាន​បញ្ជាក់​ក្នុង​មាត្រា​១៣​ នៃ​ច្បាប់​នេះ​។​

២-ប្រសិន​បើ​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​មិនអាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ចំណុចទី​១​ ស្ថាប័ន ​សាធារណៈ​អាចធ្វើ​ការពន្យារពេល​បន្តទៀត​មិនឱ្យ​លើស​រយៈ​ពេល​៤០ (​សែសិប) ថ្ងៃនៃ​ថ្ងៃធ្វើការ គិត​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទទួល​បាន​សំណើ​សុំ ​ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​មូល​ហេតុ​នៃ​ការពន្យារ​ពេល​នេះ​ជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្ស​រ​ទៅ​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​វិញ​​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514