សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១៥

ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​អាច​បដិសេធ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ជូន​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​កំណត់​ដូច​តទៅ៖​

១- ព័ត៌មាន​ដែល​ស្ថិ​ត​ក្នុង​បទប្បញ្ញត្តិ​ហាម​ឃាត់​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២០​ នៃ​ច្បាប់​នេះ។​

២- អ្នក​ស្នើ​សុំ​មិនព្រម​បំពេញ​បែប​បទ​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​បាន​ពេញ​លេញ​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​១១​ នៃ​ច្បាប់​នេះ​។

៣-​ អ្នកស្នើ​សុំ​ប្រឆាំង​នឹង​ការអនុវត្ត​ការងារ​របស់​ស្ថាប័​ន​សាធារណៈ​ និង/ឬ មន្ត្រី​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ ឬ​មន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​ព័ត៌មាន។​

៤- ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ទើប​នឹងបាន​ផ្តល់​ព័ត៌មានដដែល​ឱ្យ​​អ្នក​ស្នើ​សុំ​រួច​ហើយ​ក្នុង​រយៈពេល​៤០ (សែសិប)​ ថ្ងៃ។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514