សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១៦

អ្នក​ស្នើ​សុំ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​បដិសេធ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ដោយ​មូល​ហេតុ​ច្បាស់​លាស់​ ដូច​មាន​​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​១១​ និង​មាត្រា​១៥​ នៃ​ច្បាប់​នេះ​អាច​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ឡើង​វិញ​។​
ប្រសិន​បើ​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​មិនបាន​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​កំណត់​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​១៤​ នៃ​ច្បាប់​នេះ​ដោយ​ពុំ​បាន​បញ្ជាក់​ពី​មូល​ហេតុ​ច្បាស់​លាស់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​ អ្នក​ស្នើ​សុំ​អាច​ប្តឹង​តវ៉ា​ទៅ​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ចដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២៦​ នៃ​ច្បាប់​នេះ​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514