សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៣ - នីតិវិធីស្នើសុំនិងផ្តល់ព័ត៌មាន - មាត្រា ១៩

ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ត្រូវ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ជូន​អ្នក​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​ដូច​តទៅ៖

១- ការ​ផ្តល់​ព័ត៌មាន ​និង​សេវាក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ទម្រង់​បែប​បទ​ស្នើ​សុំ​ព័ត៌មាន​ដោយ​ពុំ​គិត​ថ្លៃ។

២- ផ្តល់​សំណៅ​ឯកសារ​ថត​ចម្លង​ជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ សំឡេង​ រូប​ភាព​តាម​ទម្រង់​ផ្សេងៗត្រូវ​កំណត់​យក​ថ្លៃ​សេវា​ដោយ​ប្រកាសរួម​រវាង​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ​​និងរដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ។​

ចំពោះ​ការ​បញ្ជូន​ឯកសារ​តាម​ប្រៃសណីយ៍ ​ត្រូវ​កំណត់​តាម​តម្លៃជាក់​ស្តែង​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514