សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៤ - ព័ត៌មានសម្ងាត់ - មាត្រា ២២

រាល់​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​​ត្រូវ​អនុវត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

១- ចុះ​បញ្ជី​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ជាផ្លូវ​ការ​

២- លុប​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដែល​ផុត​រយៈពេល​កំណត់​

៣- លុប​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ចេញពី​បញ្ជី​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដោយ​មាន​ការ​ស្នើ​សុំ​ ឬយល់​ព្រម​ពី​ម្ចាស់​សិទិ្ធ​។​ យន្ត​ការ​ ​​នីតិវិធី​នៃ​​​ការ​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់​​ ការ​ចុះ​បញ្ជី​ និង​ការលុប​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុង​មាត្រា​២០​ និង​មាត្រា​២១​ នៃច្បាប់​នេះ ​ត្រូវ​កំណត់​ដោយ​អនុក្រឹត្យ។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514