សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ៦ - ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ - មាត្រា ២៣

អ្នកស្នើសុំអាចប្តឹងតវ៉ាទៅប្រធានស្ថាប័នដែលខ្លួនបានស្នើសុំព័ត៌មាន ប្រសិន បើសំណើសុំព័ត៌មាននោះពុំត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមការស្នើសុំដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១៤ ឬត្រូវបានបដិសេធពីស្ថាប័នសាធារណៈដោយពុំមានការបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូចមានចែង ក្នុងមាត្រា១៥ និងមាត្រា ១៧ នៃច្បាប់នេះ។

ស្ថាប័នសាធារណៈត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្តឹងក្នុងរយៈពេល១៥(ដប់ប្រាំ)ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានពាក្យបណ្តឹង។

ករណីអ្នកស្នើសុំមិនយល់ព្រម តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានស្ថាប័ន សាធារណៈ ដែលខ្លួនបានប្តឹង អ្នកស្នើសុំអាចប្តឹងបដិសេធសេចក្តីសំរេចនេះទៅសាលាដំបូងរាជធានី ឬខេត្ត និងអាចប្តឹងជំទាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានី ឬខេត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ ។All Comments:
dobsonz
smithio34ga134@yahoo.com
WdhZDp http://pills2sale.com/ levitra nizagara

crraawwlelerrgogo@gmail.com
Crawlergo
C

crraawwlelerrgogo@gmail.com
Crawlergo
C

acwrlaewrlgeorgo@gmail.com
Crawlergo
Cr

acwrlaewrlgeorgo@gmail.com
Crawlergo
Cr

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcraawwlleerrggoo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'and's'='t
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)='l
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)='y
Crawlergo
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('s',2)='s
C

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C"and(select*from(select+sleep(3))a/**/union/**/select+1)="

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

rcarwalwelregrogo@gmail.com
Crawlergo
C'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)='q

johnansaz
smithio34jja1134@yahoo.com
http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

admin
123456
123456

admin
${974134552+918198820}
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456 expr 854275554 + 887661011
123456

admin
/*1*/{{911109677+991545593}}
123456

../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
123456
123456

rpncikpmooudnqelrces
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456

${975545215+981428273}
123456
123456


123456
123456

admin
123456
123456

admin
${804340702+996019185}
123456

../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwdadmin
123456
123456

admin
123456|expr 899032929 + 823527765
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456
${821674361+811538806}

admin
123456
123456

admin
123456$(expr 928173352 + 971461026)
123456

./../../../../../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
123456
123456


123456
123456

admin
${(888109477+989455137)?c}
123456

${@var_dump(md5(262247287))};
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456
123456

admin
#set($c=981533734+966947502)${c}$c
123456

admin
123456&set /A 895591701+804627914
123456

%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2f%2e%2e%2fetc%2fpasswd
123456
123456

'-var_dump(md5(272768110))-'
123456
123456

admin
123456
123456

admin
123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1514629402)))and'
123456

admin
<%- 884884711+874524994 %>
123456

admin
expr 988802329 + 970377500
123456

admin
123456
rpncikpmooudnqelrces

%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215%u002e%u002e%u2215etc%u2215passwd
123456
123456

admin
123456
${@var_dump(md5(437365368))};

admin QPbmCRVM
sample@email.tst
1

QPbmCRVM
sample@email.tst
1

QPbmCRVM
sample@email.tst
1

QPbmCRVM
sample@email.tst
555

admin
1
1

admin expr 912017852 + 843838410
1
1

${@var_dump(md5(626949792))};
1
1

admin|expr 940481052 + 807020450
1
1

'-var_dump(md5(361482891))-'
1
1

admin$(expr 971584309 + 834433950)
1
1

admin
/*1*/{{958986254+871908836}}
1

admin
${@var_dump(md5(221117029))};
1

admin&set /A 848073418+908924252
1
1

admin
${915455071+819644979}
1

admin
'-var_dump(md5(141094676))-'
1

expr 822407256 + 852540497
1
1

admin
${(920962623+915567575)?c}
1

admin
1
${@var_dump(md5(514883027))};

admin
1 expr 830368077 + 813306588
1

admin
1
'-var_dump(md5(862992310))-'

yfnzivycifdabudtnwco
1
1

admin
1|expr 913125030 + 844632118
1

admin
#set($c=840682262+978065261)${c}$c
1

admin
1
1

admin
1$(expr 984520400 + 985712506)
1

admin
${951146124+905540353}
1


1
1

admin
1
1

admin
<%- 856015969+999550041 %>
1

admin
1&set /A 898175386+840902433
1

admin
1
${928115760+818543337}


1
1

admin
1
/*1*/{{816392729+933119762}}

admin
1
1

admin
expr 906650396 + 954089206
1

admin
yfnzivycifdabudtnwco
1

Array
1
1

${952511118+940750491}
1
1

admin
1
${949887285+969587224}

admin
1 CRLF-Header:CRLF-Value
1

admin
1
1 expr 945269719 + 878462134

%{40433*43303}
1
1

admin

1

admin
1%0d%0aCRLF-Header:CRLF-Value
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
${(884427769+826206369)?c}

admin
1\r\nCRLF-Header:CRLF-Value
1

admin
1
1|expr 995932374 + 846328682

Array
1
1

admin
%{43059*41197}
1

admin
1
1 CRLF-Header:CRLF-Value

admin
1
1

admin
1
1

admin

1

admin
1
1%0d%0aCRLF-Header:CRLF-Value

'+(44117*41165)+'
1
1

admin
1
#set($c=923704398+819999975)${c}$c

admin
1
1$(expr 892057503 + 900250202)

admin
1
%{42762*41430}

admin
1
1\r\nCRLF-Header:CRLF-Value

Array
1
1

admin
1
yfnzivycifdabudtnwco

admin
1
1

admin
'+(43651*41826)+'
1

admin
1
<%- 936626386+812887924 %>

admin
1
1&set /A 846017990+835023927

admin
1
1

admin
1
1

Array
1
1

admin
1


admin
1
'+(40081*41985)+'

admin
1
1

admin
1
1

admin
1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1951751188)))and'
1

admin
1
expr 878088994 + 932067557

Array
1
1

admin
1


admin
1
1

admin
1/**/and+1=1
1

admin
1"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1007955306)))and"
1

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1/**/and+0=7
1

admin
1
1

admin
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1822367299)))
1

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1'and'w'='w
1

admin
1
1

admin
1'and(select'1'from/**/cast(md5(1130446287)as/**/int))>'0
1

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1'and'u'='i
1

admin
1
1

admin
1/**/and/**/cast(md5('1411011743')as/**/int)>0
1

Array
1
1

admin
1
1

/*1*/{{974540687+980574443}}
1
1

admin
1"and"u"="u
1

admin
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1175181528')))
1

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1

${974284533+980234164}
1
1

admin
1'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1216081100')))>'0
1

Array
1
1

admin
1"and"u"="x
1

${(851880407+890182811)?c}
1
1

admin
1鎈'"\(
1

Array
1
1

#set($c=904730953+892406667)${c}$c
1
1

admin
1
1

admin
1'"\(
1

Array
1
1

<%- 882149544+970704930 %>
1
1

admin
1
1

admin
1
1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1193771229)))and'

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1709328549)))and"

admin
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)
1

Array
1
1

admin
1
extractvalue(1,concat(char(126),md5(1119357255)))

admin
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)
1

admin
1'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
1

Array
1
1

admin
1
1'and(select'1'from/**/cast(md5(1577030984)as/**/int))>'0

admin
1'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
1

admin
1"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
1

Array
1
1

admin
1"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
1

admin
1
1/**/and/**/cast(md5('1616056429')as/**/int)>0

admin
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/
1

admin
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/
1

Array
1
1

admin
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))>'0
1

admin
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))>'0
1

admin
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/
1

admin
1
convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1011559976')))

Array
1
1

admin
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/
1

admin
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
1

Array
1
1

admin
1
1'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1462781224')))>'0

admin
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
1

admin
1/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('l',0)
1

admin
1/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',2)
1

Array
1
1

admin
1
1鎈'"\(

admin
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',0)='q
1

admin
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('a',2)='a
1

admin
1
1/**/and+0=0

Array
1
1

admin
1
1/**/and+1=8

admin
1
1'"\(

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1'and'e'='e

Array
1
1

admin
1
1'and'c'='a

admin
1
1

Array
1
1

admin
1
1"and"v"="v

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1"and"n"="p

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
(select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a)

admin
1
(select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a)

Array
1
1

admin
1
1'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='

admin
1
1

admin
1
1'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='

admin
1
1"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="

admin
1
1"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/

admin
1
1/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/

admin
1
1

Array
1
1

admin
1
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))>'0

admin
1
1'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))>'0

admin
1
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/

admin
1
1

Array
1
1

admin
1
1/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/

admin
1
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0

admin
1
1'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2

admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1767196734)))and'
1
1

admin
1
1/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('x',0)

Array
1
1

admin
1
1/**/and/**/3=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)

admin
1
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)='k

Array
1
1

admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1914158063)))and"
1
1

admin
1
1'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('q',2)='q

admin
1
1

extractvalue(1,concat(char(126),md5(1370352956)))
1
1

admin
1
1

Array
1
1

admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1425418691)as/**/int))>'0
1
1

admin
1
1

Array
1
1

admin/**/and/**/cast(md5('1625890240')as/**/int)>0
1
1

admin
1
1

Array
1
1

convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1224893630')))
1
1

Array
1
1

admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1694587054')))>'0
1
1

admin
1
1

admin
1
1

Array
1
1

admin鎈'"\(
1
1

admin
1
1

admin
1
1

Array
1
1

admin
1
1

admin'"\(
1
1

admin
1
1

admin
1
1

Array
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
Array
1

admin
1
1

admin'and'q'='q
1
1

admin
Array
1

admin'and't'='h
1
1

admin
Array
1

admin"and"q"="q
1
1

admin
Array
1

admin"and"n"="n
1
1

admin
Array
1

admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='
1
1

admin'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='
1
1

admin
Array
1

admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="
1
1

admin"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="
1
1

admin
Array
1

admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))>'0
1
1

admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))>'0
1
1

admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0
1
1

admin
Array
1

admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2
1
1

admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('k',0)='k
1
1

admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('w',2)='w
1
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
Array
1

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
Array

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1

admin
1
1


Comment

ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514