សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី៩ - អវសានប្បញ្ញត្តិ- មាត្រា ៣៧

ច្បាប់​នេះ​មាន​អាទិភាព ​ប្រសិន​បើ​មាន​បទប្ប​ញ្ញត្តិ​នៃ​ច្បាប់​ផ្សេងទៀត​មិន​ស្រប​នឹង​បទប្បញ្ញត្តិ​ទាំង​ឡាយ​នៃ​ច្បាប់​នេះ​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាស័យដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514