សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ២ - សិទិ្ធ​និង​កាតព្វ​កិច្ច​នៃ​ការទទួល​និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន - មាត្រា ៥

បុគ្គល​គ្រប់​រូប​មាន​សិទិ្ធ​ សេរីភាព​ក្នុង​ការទទួល​​ព័ត៌មាន​ពី​ស្ថាប័ន​សាធារណៈ​ដែល​ស្ថិតនៅ​​ក្រោមបទប្ប​ញ្ញត្តិ​ នៃ​ច្បាប់​នេះ​។​ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514