សេចក្តីព្រាងច្បាប់សេចក្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន

ជំពូកទី ២ - សិទិ្ធ​និង​កាតព្វ​កិច្ច​នៃ​ការទទួល​និង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ - មាត្រា ៧

គ្រប់​ស្ថាប័ន​សាធារណៈទាំងអស់​ ត្រូវ​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ព្រមទាំង​បើក​ទូលាយ​ក្នុង​ការផ្តល់​ព័ត៌មាន​គ្រប់​ប្រភេទ​ដល់​សាធារណជន​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​ដោយ​គ្មាន​ការរើសអើង​ ​ លើកលែង​តែ​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​បទប្បញ្ញត្តិហាមឃាត់។

ក្នុង​ករណី​ផល​ប្រយោជន៍​សាធារណៈ​ធំជាង​ការ​រក្សាទុក​ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​ដូច​មាន​ចែង​ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិ​ហាមឃាត់​ ព័ត៌មាន​សម្ងាត់​នោះ​ត្រូវ​តែ​ផ្តល់​ជូន​សាធារណជន​ប្រើ​ប្រាស់​តាម​ការ​ស្នើ​សុំ​។ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

© Access to Information (Ministry of Information, Phnom Penh, Cambodia)

អាសយដ្ឋាន: លេខ៦២ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខ (+855)23 430 514 ទូរសារលេខ (+855)23 430 514