កិច្ចប្រជុំចង្អៀតជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដើម្បីកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន


ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

កិច្ចប្រជុំចង្អៀតជាមួយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដើម្បីកែសម្រួលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម មាស សុភ័ណ្ឌ អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន។