វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសិទ្ធទទួលព័ត៌មាន នៅខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨


រសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញ្ញារិទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាបអញ្ជើញជាអធិបតី វេទិកាស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងក្នុងការបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសិទ្ធទទួលព័ត៌មាន នៅខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។