កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី៦ ពិនិត្យបញ្ចប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន


ថ្ងៃទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019​

ឯកឧត្តម អ៊ុក ប្រាថ្នា រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី៦ ពិនិត្យបញ្ចប់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន ជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នគន្លឹះ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីពិនិត្យបញ្ចប់ជាមួយអន្តរក្រសួង និងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទៅថ្នាក់លើពិនិត្យបន្តទៀត ។